Logo_Bulletin
[Nyeleni - Food sovereignty - Newsletter, Bulletin, Boletin]

Home > Nyéléni Forum 2007- English > News > DEKLARACJA Z NYELENI Nyeleni Village, Selingue, Mali

DEKLARACJA Z NYELENI Nyeleni Village, Selingue, Mali

27 lutego 2007

Monday 26 March 2007, by maitreuweb

My, czyli ponad 500 reprezentantów organizacji rolniczych, chłopskich, ludów rybackich, ludów rdzennych, chłopów bez ziemi, robotników rolnych, emigrantów, społeczności pasterskich, społeczności leśnych, kobiet, młodzieży i konsumentów oraz ruchów ekologicznych z ponad 80 krajów zebraliśmy się razem w wiosce Nyeleni w okolicy Salingue w Mali, aby umocnić światowy ruch społeczny na rzecz suwerenności żywnościowej. Nasze działania podejmowaliśmy krok po kroku: mieszkaliśmy w chatach zbudowanych pracą rąk ludzkich w zgodzie z lokalną tradycją i spożywając żywność wyprodukowaną i przygotowaną w społeczności Salingue. Nazwaliśmy naszą inicjatywę Nyeleni, w hołdzie dla legendarnej chłopki z Mali, która uprawiała ziemię i żywiła swoich ziomków.

Większość z nas jest producentami żywności, wyrażających chęć i gotowość do wyżywienia ludzi świata. Nasze dziedzictwo producentów żywności jest kluczowe dla przyszłości ludzkości. Dotyczy to zwłaszcza kobiet i ludów rdzennych, których historyczna rola w tworzeniu wiedzy o żywności i rolnictwie jest często pomijana. Jednak zarówno to dziedzictwo, jak i nasze możliwości wytwarzania wystarczająco dużej ilości zdrowej i wartościowej żywności są zagrożone przez neoliberalizm i globalny kapitalizm. Suwerenność żywnościową daje nam nadzieję i siłę by chronić, odzyskać i zbudować na nowo naszą wiedzę i zdolności do produkcji żywności.

Suwerenność żywnościowa jest prawem ludzi do zdrowej i związanej z kulturą lokalną żywności, produkowanej metodami ekologicznymi i zrównoważonymi, oraz do określania swoich własnych systemów żywnościowych i rolnych. Stawia ona tych, którzy produkują, prowadzą dystrybucję żywności, a także konsumentów w samym sercu systemów żywnościowych, bez przyznawania priorytetu wymogom rynku światowego i korporacjom. Suwerenność żywnościowa broni interesów przyszłych pokoleń, oraz oferuje strategię oporu wobec współczesnego reżimu żywnościowego i handlu, zdominowanego przez wielkie korporacje. Daje ona pierwszeństwo ekonomiom lokalnym i narodowym i takim rynkom, a ponadto popiera rolnictwo oparte na gospodarstwach rodzinnych, jaki i zrównoważoną pod względem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym produkcję i konsumpcję żywności. Suwerenność żywnościowa propaguje przejrzysty handel, który gwarantuje producentom godziwe dochody, a konsumentom prawo do kontroli nad żywnością i jej wartością odżywczą. Zapewnia także producentom żywności prawo do zarządzania ziemią, zasobami wodnymi, nasionami, stadami zwierząt, jak i do stosowania praktyk różnorodności biologicznej. Suwerenność żywnościowa implikuje nowe relacje społeczne, wolne od wyzysku i nierówności miedzy kobietami i mężczyznami, różnymi ludami, rasami, klasami społecznymi i pokoleniami.

W Neyeleni, dzięki licznym debatom i interakcjom, pogłębiliśmy nasze wspólne rozumienie suwerenności żywnościowej i dowiedzieliśmy się jak niektóre części naszego ruchu starają się utrzymać autonomię i odzyskać swoją siłę. Teraz lepiej rozumiemy jakich narzędzi potrzebujemy aby zbudować globalny ruch społeczny i zrealizować naszą wspólną wizję.

O co walczymy?

O świat, w którym...

...wszyscy ludzie i kraje maja możliwość określenia swojego systemu produkcji żywności i takiej polityki rolnej, która zapewni wszystkim nam zdrową, niedrogą i dobrej jakości żywność, która jest dostosowana do kontekstu kulturowego;

...rola i prawa kobiet w produkcji żywności cieszą się uznaniem, a kobiety reprezentowane są we wszystkich organach podejmujących decyzje;

... wszyscy ludzie we wszystkich krajach żyją w sposób godny i otrzymują godziwe dochody za swoją pracę, a także są w stanie pozostać w swoich domach i żyć bez wymuszonego przemieszczania się;

...suwerenność żywnościowa jest postrzegana jako podstawowe prawo człowieka, uznawane i wcielane w życie przez społeczności lokalne, ludzi, państwa i organizacje międzynarodowe

...jesteśmy w stanie konserwować i odnawiać środowisko obszarów wiejskich, zasoby ryb i tradycje żywnościowe, dzięki ekologicznymi metodom zarządzania ziemią, glebą, zasobami wód słodkich i morskich, nasionami, stadami zwierząt oraz promować różnorodność biologiczną;

...uznajemy i szanujemy wartość różnorodności wiedzy tradycyjnej, żywności, języków i kultur oraz sposoby naszego organizowania się i wyrażania opinii;

...przeprowadzona została integralna reforma rolna, która gwarantuje chłopom pełne prawo do ziemi, chroni lub pozwala odzyskać terytoria ludów rdzennych, zapewnia społecznościom rybackim dostęp do obszarów połowów i kontrolę nad nimi, szanuje dostęp ludów pasterskich do ich ziemi i szlaków migracyjnych, zapewnia dobrą pracę ludziom i przyszłość młodym żyjących na obszarach wiejskich, gdzie reforma rolna rewitalizuje związki między producentami, konsumentami i zapewnia społecznościom przetrwanie jaki i sprawiedliwość społeczną i ekonomiczną oraz ochronę środowiska i szacunek dla lokalnej autonomii wraz z równymi prawami dla kobiet i mężczyzn, a także gwarantuje ludziom prawo do terytorium i samo-określenia;

...dzielimy nasze ziemie uprawne i terytorium pokojowo i sprawiedliwie między ludźmi, czy to będą chłopi, ludy rdzenne, rybacy, tradycyjni hodowcy zwierząt i inni;

...w przypadkach klęsk naturalnych lub spowodowanych przez człowieka oraz w sytuacjach wychodzenia z konfliktów, suwerenność żywnościowa działa jako swego rodzaju zabezpieczenie, które wzmacnia lokalne wysiłki odnowy, pamiętając o tym, że społeczności dotknięte kryzysem nie są bezradne, a silna organizacja lokalnej samopomocy jest kluczem do rekonstrukcji;

...prawo ludzi do podejmowania decyzji o materialnym, naturalnym i duchowym dziedzictwie jest chronione;

...ludność ma prawo bronić swojego terytorium przez ponadnarodowymi korporacjami;

Przeciw czemu walczymy?

Imperializmowi, neoliberalizmowi, neokolonializmowi, patriarchatowi, i wszystkim systemom, które zubażają życie ludzi, zasoby i ekosystemy, oraz pewnym instytucjom międzynarodowym, Światowej Organizacji Handlu, porozumieniom o wolnym handlu, ponadnarodowym korporacjom i rządom, które są antagonistyczne wobec swoich obywateli;

Dumpingowi cen żywności poniżej kosztów produkcji w ramach ekonomii globalnej;

Dominacji korporacji w sektorze żywności i systemach produkcji żywności, które cenią sobie zysk bardziej niż ludzi, ich zdrowie, oraz ochronę środowiska;

Technologiom i praktykom, które zmniejszają nasze możliwości produkcji żywności w przyszłości, niszczą środowisko i stanowią duże ryzyko dla naszego zdrowia. Dotyczy to upraw i hodowli transgenicznych, technologii terminacji ziaren, przemysłowych hodowli ryb, destrukcyjnych praktyk połowowych, tak zwanej białej rewolucji w przemysłowej produkcji nabiału, oraz zielonej rewolucji w starszej i nowszej formie, powstawaniu „zielonych pustyń” i przemysłowych monokultur z przeznaczeniem na bio-paliwa oraz innych plantacji;

Prywatyzacji żywności, podstawowych usług publicznych, wiedzy, ziemi, wody, nasion i naszego naturalnego dziedzictwa, oraz przeciw traktowaniu żywności jak każdy inny towar;

Takim programom i modelom rozwoju oraz takim sektorom przemysłu wydobywczego, które zmuszają ludzi od opuszczenia ziemi oraz niszczą nasze środowisko i dziedzictwo naturalne;

Wojnom, konfliktom, okupacjom, blokadom ekonomicznym, klęskom głodu, wymuszonym wysiedleniom i konfiskaty ziemi, oraz wszystkim siłom i rządom, które powodują je lub wspierają, a także takim programom rekonstrukcji po kataklizmach i konfliktach zbrojnych, które niszczą środowisko i nasze możliwości produkcji żywności;

Kryminalizacji tych, którzy walczą o ochronę naszych praw:

Takiej pomocy żywnościowej, która maskuje dumping, wprowadza organizmy genetycznie modyfikowane do lokalnych systemów żywnościowych i środowiska lokalnego, co kreuje nowe wzory podległości kolonialnej;

Internacjonalizacji i globalizacji paternalistycznych i patriarchalnych wartości, które marginalizują kobiety, oraz zróżnicowane społeczności rolnicze, ludy rdzenne, społeczności pasterskie i rybackie na świecie:


Co możemy i co zrobimy?

Podczas pracy ze społecznością lokalną w Selingue, której wynikiem było doprowadzenie do spotkania w Nyeleni, zobowiązaliśmy się do zbudowania wspólnego ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej poprzez tworzenie sojuszów, wspieranie poszczególnych kampanii i rozciągnięcie naszej solidarności, siły i kreatywności na wszystkich ludzi świata, którzy przywiązują wagę do suwerenności żywnościowej. Każda walka o suwerenność żywnościowa w jakiejkolwiek części świata jest naszą walką.

Podjęliśmy wspólne akcje i opracowaliśmy niniejszy dokument, aby podzielić się naszą wspólną wizją suwerenności żywnościowej ze wszystkimi ludźmi świata. Wprowadzimy te akcje w życie w naszych lokalnych regionach i w naszych ruchach społecznych, oraz wspólnie w solidarności z innymi organizacjami. Będziemy dzielić się naszą wizją i planami akcji z tymi, którzy nie zdołali przybyć do Nyeleni, tak aby duch tego miejsca przenikał do innych miejsc świata i stał się wielką siłą, która sprawi, że suwerenność żywnościową stanie się rzeczywistością dla ludzi całego świata.

Wreszcie wyrażamy całkowite i bezwarunkowe poparcie dla ruch chłopskiego w Mali i ROPPA, oraz ich żądań, żeby suwerenność żywnościowa stała się rzeczywistością w Mali i w całej Afryce.


Nadszedł czas na suwerenność żywnościową.