DEKLARACJA Z NYELENI

Nyeleni Village, Selingue, Mali

My, czyli ponad 500 reprezentantów organizacji rolniczych, chłopskich, ludów rybackich, ludów rdzennych, chłopów bez ziemi, robotników rolnych, emigrantów, społeczności pasterskich, społeczności leśnych, kobiet, młodzieży i konsumentów oraz ruchów ekologicznych z ponad 80 krajów zebraliśmy się razem w wiosce Nyeleni w okolicy Salingue w Mali, aby umocnić światowy ruch społeczny na rzecz suwerenności żywnościowej. Nasze działania podejmowaliśmy krok po kroku: mieszkaliśmy w chatach zbudowanych pracą rąk ludzkich w zgodzie z lokalną tradycją i spożywając żywność wyprodukowaną i przygotowaną w społeczności Salingue. Nazwaliśmy naszą inicjatywę Nyeleni, w hołdzie dla legendarnej chłopki z Mali, która uprawiała ziemię i żywiła swoich ziomków.

Większość z nas jest producentami żywności, wyrażających chęć i gotowość do wyżywienia ludzi świata. Nasze dziedzictwo producentów żywności jest kluczowe dla przyszłości ludzkości. Dotyczy to zwłaszcza kobiet i ludów rdzennych, których historyczna rola w tworzeniu wiedzy o żywności i rolnictwie jest często pomijana. Jednak zarówno to dziedzictwo, jak i nasze możliwości wytwarzania wystarczająco dużej ilości zdrowej i wartościowej żywności są zagrożone przez neoliberalizm i globalny kapitalizm. Suwerenność żywnościową daje nam nadzieję i siłę by chronić, odzyskać i zbudować na nowo naszą wiedzę i zdolności do produkcji żywności.

Suwerenność żywnościowa jest prawem ludzi do zdrowej i związanej z kulturą lokalną żywności, produkowanej metodami ekologicznymi i zrównoważonymi, oraz do określania swoich własnych systemów żywnościowych i rolnych. Stawia ona tych, którzy produkują, prowadzą dystrybucję żywności, a także konsumentów w samym sercu systemów żywnościowych, bez przyznawania priorytetu wymogom rynku światowego i korporacjom. Suwerenność żywnościowa broni interesów przyszłych pokoleń, oraz oferuje strategię oporu wobec współczesnego reżimu żywnościowego i handlu, zdominowanego przez wielkie korporacje. Daje ona pierwszeństwo ekonomiom lokalnym i narodowym i takim rynkom, a ponadto popiera rolnictwo oparte na gospodarstwach rodzinnych, jaki i zrównoważoną pod względem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym produkcję i konsumpcję żywności. Suwerenność żywnościowa propaguje przejrzysty handel, który gwarantuje producentom godziwe dochody, a konsumentom prawo do kontroli nad żywnością i jej wartością odżywczą. Zapewnia także producentom żywności prawo do zarządzania ziemią, zasobami wodnymi, nasionami, stadami zwierząt, jak i do stosowania praktyk różnorodności biologicznej. Suwerenność żywnościowa implikuje nowe relacje społeczne, wolne od wyzysku i nierówności miedzy kobietami i mężczyznami, różnymi ludami, rasami, klasami społecznymi i pokoleniami.

W Neyeleni, dzięki licznym debatom i interakcjom, pogłębiliśmy nasze wspólne rozumienie suwerenności żywnościowej i dowiedzieliśmy się jak niektóre części naszego ruchu starają się utrzymać autonomię i odzyskać swoją siłę. Teraz lepiej rozumiemy jakich narzędzi potrzebujemy aby zbudować globalny ruch społeczny i zrealizować naszą wspólną wizję.

O co walczymy?

O świat, w którym…

…wszyscy ludzie i kraje maja możliwość określenia swojego systemu produkcji żywności i takiej polityki rolnej, która zapewni wszystkim nam zdrową, niedrogą i dobrej jakości żywność, która jest dostosowana do kontekstu kulturowego;

…rola i prawa kobiet w produkcji żywności cieszą się uznaniem, a kobiety reprezentowane są we wszystkich organach podejmujących decyzje;

… wszyscy ludzie we wszystkich krajach żyją w sposób godny i otrzymują godziwe dochody za swoją pracę, a także są w stanie pozostać w swoich domach i żyć bez wymuszonego przemieszczania się;

…suwerenność żywnościowa jest postrzegana jako podstawowe prawo człowieka, uznawane i wcielane w życie przez społeczności lokalne, ludzi, państwa i organizacje międzynarodowe

…jesteśmy w stanie konserwować i odnawiać środowisko obszarów wiejskich, zasoby ryb i tradycje żywnościowe, dzięki ekologicznymi metodom zarządzania ziemią, glebą, zasobami wód słodkich i morskich, nasionami, stadami zwierząt oraz promować różnorodność biologiczną;

…uznajemy i szanujemy wartość różnorodności wiedzy tradycyjnej, żywności, języków i kultur oraz sposoby naszego organizowania się i wyrażania opinii;

…przeprowadzona została integralna reforma rolna, która gwarantuje chłopom pełne prawo do ziemi, chroni lub pozwala odzyskać terytoria ludów rdzennych, zapewnia społecznościom rybackim dostęp do obszarów połowów i kontrolę nad nimi, szanuje dostęp ludów pasterskich do ich ziemi i szlaków migracyjnych, zapewnia dobrą pracę ludziom i przyszłość młodym żyjących na obszarach wiejskich, gdzie reforma rolna rewitalizuje związki między producentami, konsumentami i zapewnia społecznościom przetrwanie jaki i sprawiedliwość społeczną i ekonomiczną oraz ochronę środowiska i szacunek dla lokalnej autonomii wraz z równymi prawami dla kobiet i mężczyzn, a także gwarantuje ludziom prawo do terytorium i samo-określenia;

…dzielimy nasze ziemie uprawne i terytorium pokojowo i sprawiedliwie między ludźmi, czy to będą chłopi, ludy rdzenne, rybacy, tradycyjni hodowcy zwierząt i inni;

…w przypadkach klęsk naturalnych lub spowodowanych przez człowieka oraz w sytuacjach wychodzenia z konfliktów, suwerenność żywnościowa działa jako swego rodzaju zabezpieczenie, które wzmacnia lokalne wysiłki odnowy, pamiętając o tym, że społeczności dotknięte kryzysem nie są bezradne, a silna organizacja lokalnej samopomocy jest kluczem do rekonstrukcji;

…prawo ludzi do podejmowania decyzji o materialnym, naturalnym i duchowym dziedzictwie jest chronione;

…ludność ma prawo bronić swojego terytorium przez ponadnarodowymi korporacjami;

Przeciw czemu walczymy?

Imperializmowi, neoliberalizmowi, neokolonializmowi, patriarchatowi, i wszystkim systemom, które zubażają życie ludzi, zasoby i ekosystemy, oraz pewnym instytucjom międzynarodowym, Światowej Organizacji Handlu, porozumieniom o wolnym handlu, ponadnarodowym korporacjom i rządom, które są antagonistyczne wobec swoich obywateli;

Dumpingowi cen żywności poniżej kosztów produkcji w ramach ekonomii globalnej;

Dominacji korporacji w sektorze żywności i systemach produkcji żywności, które cenią sobie zysk bardziej niż ludzi, ich zdrowie, oraz ochronę środowiska;

Technologiom i praktykom, które zmniejszają nasze możliwości produkcji żywności w przyszłości, niszczą środowisko i stanowią duże ryzyko dla naszego zdrowia. Dotyczy to upraw i hodowli transgenicznych, technologii terminacji ziaren, przemysłowych hodowli ryb, destrukcyjnych praktyk połowowych, tak zwanej białej rewolucji w przemysłowej produkcji nabiału, oraz zielonej rewolucji w starszej i nowszej formie, powstawaniu „zielonych pustyń” i przemysłowych monokultur z przeznaczeniem na bio-paliwa oraz innych plantacji;

Prywatyzacji żywności, podstawowych usług publicznych, wiedzy, ziemi, wody, nasion i naszego naturalnego dziedzictwa, oraz przeciw traktowaniu żywności jak każdy inny towar;

Takim programom i modelom rozwoju oraz takim sektorom przemysłu wydobywczego, które zmuszają ludzi od opuszczenia ziemi oraz niszczą nasze środowisko i dziedzictwo naturalne;

Wojnom, konfliktom, okupacjom, blokadom ekonomicznym, klęskom głodu, wymuszonym wysiedleniom i konfiskaty ziemi, oraz wszystkim siłom i rządom, które powodują je lub wspierają, a także takim programom rekonstrukcji po kataklizmach i konfliktach zbrojnych, które niszczą środowisko i nasze możliwości produkcji żywności;

Kryminalizacji tych, którzy walczą o ochronę naszych praw:

Takiej pomocy żywnościowej, która maskuje dumping, wprowadza organizmy genetycznie modyfikowane do lokalnych systemów żywnościowych i środowiska lokalnego, co kreuje nowe wzory podległości kolonialnej;

Internacjonalizacji i globalizacji paternalistycznych i patriarchalnych wartości, które marginalizują kobiety, oraz zróżnicowane społeczności rolnicze, ludy rdzenne, społeczności pasterskie i rybackie na świecie:


Co możemy i co zrobimy?

Podczas pracy ze społecznością lokalną w Selingue, której wynikiem było doprowadzenie do spotkania w Nyeleni, zobowiązaliśmy się do zbudowania wspólnego ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej poprzez tworzenie sojuszów, wspieranie poszczególnych kampanii i rozciągnięcie naszej solidarności, siły i kreatywności na wszystkich ludzi świata, którzy przywiązują wagę do suwerenności żywnościowej. Każda walka o suwerenność żywnościowa w jakiejkolwiek części świata jest naszą walką.

Podjęliśmy wspólne akcje i opracowaliśmy niniejszy dokument, aby podzielić się naszą wspólną wizją suwerenności żywnościowej ze wszystkimi ludźmi świata. Wprowadzimy te akcje w życie w naszych lokalnych regionach i w naszych ruchach społecznych, oraz wspólnie w solidarności z innymi organizacjami. Będziemy dzielić się naszą wizją i planami akcji z tymi, którzy nie zdołali przybyć do Nyeleni, tak aby duch tego miejsca przenikał do innych miejsc świata i stał się wielką siłą, która sprawi, że suwerenność żywnościową stanie się rzeczywistością dla ludzi całego świata.

Wreszcie wyrażamy całkowite i bezwarunkowe poparcie dla ruch chłopskiego w Mali i ROPPA, oraz ich żądań, żeby suwerenność żywnościowa stała się rzeczywistością w Mali i w całej Afryce.


Nadszedł czas na suwerenność żywnościową.